•  
Tel: 01 5614 353 | E-mail: uredski@uredski-materijal.eu

Sredstvo - SMAC EXPRESS ODMAŠĆIVAČ DEZINFEKCIJA 650ml

Šifra artikla: 000005705
Jedinica mjere: Kom
Dostupnost artikla:   Artikl je dostupan
Cijena:  30,25 Kn

Opis artikla

SMAC EXPRESS ODMAŠĆIVAČ DEZINFEKCIJA

Uporaba: Sredstvo za odmašćivanje i dezinfekciju
Namjene koje se ne preporučuju: Ne koristiti na prozirnoj plastici, lakiranim i osjetljivim površinama.

Oznaka opasnosti: Opasnost

Oznake upozorenja:
H315 Nadražuje kožu
H318 Uzrokuje teške ozljede oka
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti:
P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu
P102 Čuvati izvan dohvata djece
P260 Ne udisati aerosol.
P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice
P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: temeljito oprati velikom količinom vodom i sapunom.
P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno isprati vodom nekoliko minuta minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje
P310 Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječniku.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s važećim propisima.

Dodatni podaci o opasnostima:
Sadrži: Alkohol etoksilirani.etanolamin ,1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on
Može uzrokovati alergijsku reakciju
Sastojci: < 5% fosfonati, neionske povrąinski aktivne tvari
Također sadrži: dezinficijensi, mirise
Konzervansi: Benzizotiazolinon

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Ostale informacije

Datoteke artikla