•  
Tel: 01 5614 353 | E-mail: uredski@uredski-materijal.eu

Domestos EXTENDED POWER Gusto tekuće dezinfekcijsko sredstvo PINE FRESH

Šifra artikla: 000004417
Jedinica mjere: Kom
Dostupnost artikla:   Artikl je dostupan
Cijena:  20,13 Kn

Opis artikla

Domestos EXTENDED POWER Gusto tekuće dezinfekcijsko sredstvo PINE FRESH

Uporaba: Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje. Biocidni pripravak. Nerazrijeđen se koristi za čišćenje WC školjke i odvoda, razrijeđen se koristi za dezinfekciju kod pranja podova i kao izbjeljivač

Oznaka opasnosti: OPASNOST
Oznake upozorenja:
H290 Može nagrizati metale
H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš

Oznake obavijesti:
P102 Čuvati izvan dohvata djece
P234 Čuvati samo u originalnom spremniku
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš
P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem
P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika
P391 Sakupiti proliveno.

Dodatni podaci o opasnostima:
Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Ostale informacije

Datoteke artikla